คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน

คำร้อง ขอถอนรายวิชาติด W ย้อนหลัง
คำร้อง ขอเพิ่ม ถอนรายวิชา น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คำร้อง ขอเรียนในกลุ่มที่เต็มวิชา GE
คำร้อง ขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
คำร้อง ลงทะเบียนล่าช้า
คำร้อง ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ