สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บริการ 1 การขอใบรับรองผลการศึกษาออนไลน์
               
สำหรับขอทรานสคริป ใบรับรองสำคัญต่าง ๆ
               
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4UBSpCG8u7MKVYNDh3LvQPvi084ywuFB4KlsphRA4xxhFg/viewform

บริการ 2 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระบบจะเปิดทุกวันที่ 1 -10 ของทุกเดือน  คู่มือ
               
https://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp

บริการ 3 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาใหม่
               
https://reg.chandra.ac.th/registrar/login_new.asp

บริการ 4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร
               
บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
               line id : cruadmission

บริการ 5 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพ/พักการเรียน
               
https://reg.chandra.ac.th/registrar/login.asp

บริการ 6 คำร้องลงทะเบียน/ขาดแคลนทุนทรัพย์
               
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน
               
https://acad.chandra.ac.th/DownloadForm.html