ประกาศ/ข้อบังคับ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
ประกาศ การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศ ภาระงานสอนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนและการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ