ประกาศ/ข้อบังคับ

<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑๒)
<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑)
-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
- ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ตามมาตรการการควบคุมการป้องกันและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (Covid-19)
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
-ประกาศ การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
-ประกาศ กำหนดวันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป้นต้นไป
-ประกาศ กำหนดวันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาภาษาอังกฤษ) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป้นต้นไป
-ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย)
-ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
-ประกาศ ภาระงานสอนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
-ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนและการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำการเปิดรายวิชาในหลักสูตร การเปิดหมู่เรียนพิเศษ และการคิดภาระงานหมู่เรียนพิเศษ