ประกาศ/ข้อบังคับ

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ตามมาตรการการควบคุมการป้องกันและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (Covid-19)
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
-ประกาศ การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
-ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย)
-ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
-ประกาศ ภาระงานสอนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
-ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนและการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ