ประกาศ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
ประกาศ การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศ กำหนดวันเปิด และปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศ ภาระงานสอนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดภาระงานสอนและการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ