เข้าสู่ระบบ
ปฎิทินการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาตามแผนการเรียน
ครวจสอบสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่สำเร็จ
ติดตามผลการลงทะเบียน
ติดตามผลคำร้องต่าง ๆ
กคศ

ปรัชญา

ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ


วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการการศึกษา


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา

2. กำกับ ติดตามกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

4. การบริหารงานโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้