งานบริการ

< <
งานบริการ
ช่องทางการให้บริการ
ค่าธรรมเนียม (บาท)
ระยะเวลาการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการให้บริการ
รับสมัคร Online และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี 1.ภาคปกติ 250 บาท
2.ภาคนอกเวลา 200 บาท
1.กรอกใบสมัครไม่เกิน 15 นาที
2.ชำระเงินค่าสมัคร 10 นาที
3.สอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดการ)
4.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ตามกำหนดการ)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
รายงานตัว Online ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 15 นาที 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ลงทะเบียน Online ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 15 นาที 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
สำเร็จการศึกษา Online และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี 1.ระดับปริญญาตรี 500 บาท
2.แพทย์ทางเลือก 1,000 บาท 3.ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท
ไม่เกิน 15 นาที 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี 1.หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (ภาษาไทย) 50 บาท
2.หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
3.หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้าย (ภาษาไทย) 50 บาท
4.หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้าย (ภาษาอังกฤษ) 100 บาท
5.หนังสือรับรองครบโครงสร้างตามหลักสูตร (ภาษาไทย) 50 บาท
6.หนังสือรับรองครบโครงสร้างตามหลักสูตรรออนุมัติผล (ภาษาไทย) 50 บาท
7. ใบรับรองคุณวุฒิ (ภาษาไทย) -ไม่มีค่าธรรมเนียม-
8. ใบรายงานผลการศึกษาแบบไม่สำเร็จการศึกษา 100 บาท
9. ใบรายงานผลการศึกษาแบบสำเร็จการศึกษา 100 บาท
1 - 3 วันทำการ1. ระเบียบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ขอพักการเรียนOnline และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี 1. ค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
2. ค่าขอคืนสภาพนักศึกษา ภาคเรียนละ 200 บาท (เกินระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา)
1 - 2 วันทำการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ขอลาออก Online และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี -ไม่มีค่าธรรมเนียม- 1-2 วันทำการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ขอแก้ I/FM Online และศูนย์ฯ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี 300 บาท ตามกำหนดการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอรับใบปริญญาบัตร Onsite และจัดส่งทางไปรษณีย์ 1. รับด้วยตนเอง "ไม่มีค่าธรรมเนียม"
2. แจ้งจัดส่งทางไปรษณีย์ "คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราไปรษณีย์กำหนด"
ดำเนินการ 5 - 15 วันทำการ ไม่รวมเวลาในการจัดทำเอกสาร 1. ระเบียบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา