โครงการ /กิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมอบรม "โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom)" ของบุคลากรสายวิชาการ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564