สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร เวลา 08.30 - 19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เข้าสู่ระบบ
ปฎิทินการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาตามแผนการเรียน
ครวจสอบสำเร็จการศึกษา
สัปดาห์การเรียนการสอน
ติดตามผลการลงทะเบียน
ติดตามผลคำร้องต่าง ๆ
ขอ tr ออนไลน์

>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑๒)
<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑)
<< ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
<< ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
>> ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่ไม่สามารถละทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ เนื่องจากมียอดค้างชำระในระบบบริการการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) คลิ๊กที่นี่
<< ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลงทะเบียนออนไลน์
<< ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
<< กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
<< ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
<< ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19
<< ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
<< แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม