สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร เวลา 08.30 - 19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เข้าสู่ระบบ
ปฎิทินการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาตามแผนการเรียน
ครวจสอบสำเร็จการศึกษา
สัปดาห์การเรียนการสอน
ติดตามผลการลงทะเบียน
ติดตามผลคำร้องต่าง ๆ
ขอ tr ออนไลน์

>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลงทะเบียนออนไลน์
ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการ สอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม