ACADEMIC PROMOTION OFFICE CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY4915051

แผนการเรียน ค.บ.491(5)/5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

---มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนโดยการประสานงานกับทางโปรแกรมวิชา---

รหัสวิชารหัสอ้างอิง วิชาหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1/2549
2000013
2000013
การศึกษาทั่วไป
13()
EAED1101
3001460
การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EDTE1701
3001477
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
3(3-0-6)
PSYC1105
3002067
บุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
รวม 22 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2/2549
2000009
2000009
การศึกษาทั่วไป
9()
EAED1102
3020434
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EDUC1202
3001374
พื้นฐานการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(3-0-6)
HOME1102
3022528
อาหารและอนามัยสำหรับแม่และเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1/2550
2000007
2000007
การศึกษาทั่วไป
7()
EAED2101
3020458
สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED2102
3020465
หลักเบื้องต้นและแนวปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED2203
3020520
การจัดประสบการณ์พัฒนาอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EDUC2201
3020740
การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2/2550
2000003
2000003
การศึกษาทั่วไป
3()
EAED2103
3020472
การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EAED2104
3020489
การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EAED2105
3020496
การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EDUC2202
3011766
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
PSYC2207
3011931
จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1/2551
EAED2201
3020506
การจัดประสบการเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กป
3(3-0-6)
EAED3101
3020568
การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EAED3103
3020582
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED3104
3020599
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EDTE3704
3011591
การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3(3-0-6)
EDUC3201
3011773
การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
ENGL3709
3040524
ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2/2551
EAED3102
3020575
การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EAED3105
3020609
การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EAED3106
3020616
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED4203
3020678
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุแรกเกิด - 3 ปี
3(3-0-6)
EDUC3202
3020757
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EDUC3901
3011780
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
EDUC4801
3020874
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
2(120)
THAI3506
3011979
ภาษาไทยสำหรับครู
3(3-0-6)
รวม 23 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1/2552
EAED2205
3020544
การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EAED4201
3020654
กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED4202
3020661
การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED4204
3020685
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี
3(3-0-6)
EDUC4208
3020836
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EDUC4308
3011869
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(3-0-6)
EDUC4802
3020881
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
2(120)
EDUC4904
3020898
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
2(0-4-2)
รวม 22 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2/2552
EDUC5801
3020908
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 **
5(450)
รวม 5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1/2553
EDUC5802
3020915
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ***
5(450)
รวม 5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2/2553
EAED4101
3020647
การจัดและบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3(3-0-6)
EAED4901
3020692
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1(0-2-1)
EAED4902
3020702
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(0-6-3)
EDUC4307
3011852
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3(3-0-6)
EDUC4313
3020867
การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
ENGL2705
3010767
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
รวม 16 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 169 หน่วยกิต

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 4 ชั้น 1