การขอใบรับรองผลการเรียนเป็นรายวิชา ( TRANSCIPT )

    เป็นรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หากมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้จะไม่ออกใบรับรองผลการเรียนให้ เป็นรูปสีหรือขาวดำ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เป็นรูปที่มีรอยประทับตราต่างๆ หรือมีรอยยับย่น สีไม่ซีดจาง ไม่เป็นรูปถ่ายแบบสติกเกอร์ หรือรูปแบบโพลารอย โดยมีเกณฑ์การแต่งกายดังนี้

    1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   1.1 ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาหญิง          

หรือแต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะทับ

นักศึกษาชาย         

ศศ.บ.,ครุย วท.บ.    หรือแต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะทับ

   1.2 ระดับอนุปริญญา

นักศึกษาหญิง

นักศึกษาชาย

     2.นักศึกษาที่ขอแบบไม่สำเร็จการศึกษา

ควรเป็นสีดำหรือสีน้ำเงิน )

แบบฟอร์ม