( คัดลอกจากฉบับจริง )

ประกาศสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง การเทียบยกเว้นรายวิชาบังคับเพิ่มพิเศษ

-----------------------------------------------------------

            การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับเพิ่มพิเศษ ( prerequisite) ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ( แขนงต่างๆ ) โปรแกรมวิชาเศรฐศาสตร์สหกรณ์ กำหนดไว้เป็นข้อกำหนดเฉพาะ (กลุ่มวิชาเนื้อหา)สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้พิจารณาให้วิชาดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากรายวิชาที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

            1.    จำนวนหน่วยกิตและเวลาเรียนเท่ากัน และ

            2.    เนื้อหาในคำอธิบายรายวิชาครอบคลุม 80%

            วิชาที่เรียนมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมสามารถยกเว้นได้ดังนี้

วิชาบังคับเพิ่มเติม

( สถาบันราชภัฏจันทรเกษม )

รายวิชาที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม

และข้อกำหนดยกเว้น

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1 3521101  การบัญชี 1          3 (2-2)  1.เรียนรายวิชา บัญชีการเงิน หลักสูตรอาชีวศึกษามา แล้วเทียบยกเว้น    การบัญชี 1 ได้

 2. เรียนรายวิชาบัญชีมาแล้ว 2 รายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษา เทียบยกเว้นการบัญชี 1 ได้

 ทั้งนี้ให้เทียบยกเว้นการบัญชี 1 ก่อน ถ้ามีรายวิชาการบัญชีเหลือจึงนำไปพิจารณาเทียบยกเว้นการบัญชี 2

2 3521102  การบัญชี 2          3 (2-2)  เรียนรายวิชาบัญชีหลักสูตรอาชีวศึกษามาแล้ว 2 รายวิชานอกเหนือจากการเทียบยกเว้นบัญชี 1 แล้ว นำมายกเว้นรายวิชาบัญชี 2 ได้
3 3532202  การภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0)  1.เรียนรายวิชา 05110216 วิชาการภาษีอากรของหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี ีราชมงคล เทียบยกเว้นการภาษีอากรธุรกิจ

 2. เรียนรายวิชารหัส 32013001 วิชาการภาษีอากรของหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา เทียบยกเว้นการภาษีอากรธุรกิจได้

4 3541101  หลักการตลาด       3 (3-0)  1.เรียนรายวิชาหลักการตลาดของหลักสูตรระดับ ปวส. เทียบยกเว้นหลักการตลาดได้

 2. เรียนรายวิชา การตลาด 2 รายวิชาของหลักสูตรระดับ ปวส. เทียบยกเว้นหลักการตลาดได้

5 3531101  การเงินธุรกิจ         3 (3-0)  เรียนรายวิชาแขนงการเงินการธนาคารของหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และอาชีวศึกษามาแล้ว เทียบยกเว้นวิชาการเงินธุรกิจได้
6 3561101  องค์การและการจัดการ 3 (3-0)  1. เรียนรายวิชา 05310101 หลักการการจัดการของหลักสูตรสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล เทียบยกเว้นองค์การและการจัดการได้

 2. เรียนรายวิชา 35200104 หลักการจัดการของหลักสูตรอาชีวศึกษา เทียบยกเว้นองค์การและการจัดการได้

                        ทั้งนี้ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 / 2544 เป็นต้นไป

                                ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

HS0XDT