ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2544

ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

ประกาศสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการเทียบยกเว้นรายวิชาบังคับเพิ่มพิเศษ