image001

 

 

 

 

                                                          

การให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปริญญาตรี

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัว และ ทะเบียนประวัติ

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

     การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

                                                                                                                 การขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน

                                                                                                                 การลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต

การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

                                                                                                                 การขอลาพักการศึกษา

                                                                                                                 การเพิ่มรายวิชา

                                                                                                                 การเปลี่ยนรายวิชา

                                                                                                                 การถอนรายวิชา

                                                                                                                 การถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

                                                                                                                 การเทียบโอนผลการเรียน

                                                                                                                 การย้ายภาควิชา/สาขาวิชา

                                                                                                                 การลาออก  Download http://acad.chandra.ac.th/22.gif

                                   การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า / รักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า

               เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนภาคฤดูร้อน

          การขอย้ายสถาบันศึกษา Download http://acad.chandra.ac.th/22.gif

                 การขอใบรับรองและเอกสารทางการศึกษา

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

                                               การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา  Download http://acad.chandra.ac.th/22.gif

              การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

                  การขอหนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร

                              การขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสภาสถาบัน

        การขอใบรับรอง (Recommendation)

                                                       การขอเอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  Download http://acad.chandra.ac.th/22.gif

                                                                                                                การขอใบแทนใบปริญญาบัตร

           การขอใบแปลปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ

                                                                                                                การดำเนินการด้านอื่น ๆ

                                                                                                                 การแจ้งจบการศึกษา

                                                                                                                 การแจ้งสำเร็จการศึกษา

                           การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับพระราชทานปริญญา

              การขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร

                                                                                                                  การมอบฉันทะ