คำชี้แจง

ขั้นตอนการกรอกใบขอสำเร็จการศึกษา

                                      (กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนกรอกใบคำร้อง)

 

1.   ให้นักศึกษาโหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใน  Website  โดยเข้าไปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

2.      กรอกข้อมูลส่วนตัวในใบคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง

3.      รวบรวมคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา, สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) และคณบดี  ลงนาม

4.      ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน  (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี)

5.      กรอกเล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงิน   ลงในส่วนท้ายของใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

6.      แนบรูปถ่ายชุดครุยให้ตรงกับหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาจำนวน  2  รูป ขนาด  1  นิ้ว

หลักสูตร             ค.บ.                สีฟ้า                หลักสูตร                   วท.บ.              สีเหลือง

หลักสูตร             ศศ.บ.              สีส้ม               หลักสูตร                   บธ.บ.              สีชมพู

7.      ตรวจสอบชื่อ-สกุล  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ข้อมูลส่วนตัว  ในใบคำร้อง  

หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น) 

8.      หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล มากับคำร้อง           

จำนวน  2  ฉบับ

9.      แนบสำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1   ฉบับมากับคำร้อง

10. นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   (อาคาร 4  ชั้น 2)

11. นักศึกษาทุกคนควรส่งใบขอสำเร็จการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา  1  ภาคเรียน

 

**หมายเหตุ**        

                        กรุณาใส่เครื่องแบบนักศึกษาและชุดครุยให้ถูกต้อง   มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ เอกสารทุกฉบับต้องสำเนาถูกต้องพร้อมลงนามให้เรียบร้อย