คำนำ
คำนิยม
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆการให้บริการ

1. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา / หนังสือรับรองภาคเรียนสุดท้าย
2. ขั้นตอนการขอเอกสารผลการเรียนเป็นรายวิชาแบบสำเร็จการศึกษา
3. ขั้นตอนการขอเอกสารผลการเรียนเป็นรายวิชาแบบไม่สำเร็จการศึกษา
4. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองในกรณีที่มีแบบฟอร์มจากหน่วยงานต้นสำกัด
5. ขั้นตอนการขอพักการเรียนหรือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (พักการเรียนย้อนหลัง)
6. ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
7. ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา
8. ขั้นตอนการขอสมทบเรียนเป็นรายวิชา
9. ขั้นตอนการขอลาออก
10. ขั้นตอนการขอบัตรนักศึกษา
11. ขั้นตอนการขอย้ายจากภาคในเวลาราชการเป็นภาคนอกเวลาราชการ
12. ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิหรือใบแทนใบปริญญาบัตร