ข่าวสารสำนักส่งเสริมวิชาการ

  ประกาศการเช็คผลการศึกษา
  1. นักศึกษารหัสตั้งแต่ 52 ขึ้นไป สามารถดูเกรดจากระบบใหม่ โดยใช้การ Login เข้าระบบ ที่นี่
  2. นักศึกษา รหัส 51 ลงมา สามารถดูผลการศึกษาได้ ที่นี่
  หมายเหตุ ถ้า เกรดหรือเกรดเฉลี่ยไม่ตรงกัน ให้ดูจากระบบเดิมเป็นหลัก
  ประกาศสำหรับนักศึกษาที่รอสำเร็จการศึกษา
  นักศึกษาที่รอสำเร็จการศึกษา เกรดเข้าภายในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ให้นักศึกษาดูวันสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว acad.chandra.ac.th
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2553

  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 7 ต.ค. 2553 8:00 น. 14 พ.ย. 2553 23:00 น.
  - ชั้นปี 1 (รหัส 53) 16 ต.ค. 2553 - 18 ต.ค. 2553 เวลา 8:00 น. - 23:00 น.
  - ชั้นปี 2 (รหัส 52) 1 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 เวลา 8:00 น. - 23:00 น.
  - ชั้นปี 3 (รหัส 51) 10 ต.ค. 2553 - 12 ต.ค. 2553 เวลา 8:00 น. - 23:00 น.
  - ชั้นปี 4 (รหัส 50) 7 ต.ค. 2553 - 9 ต.ค. 2553 เวลา 8:00 น. - 23:00 น.
  - ชั้นปี 5 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี) 7 ต.ค. 2553 - 9 ต.ค. 2553 เวลา 8:00 น. - 23:00 น.
  - ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม 19 ต.ค. 2553 ถึง 14 พ.ย. 2553 เวลา 8:00 - 23:00 น. โดยให้นักศึกษายึดวันตามปฏิทินการศึกษา 2/2553
  การรับชำระเงินค่าหน่วยกิตประำจำภาคเรียนที่ 2 / 2553 (ด่วนที่สุด)
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่