39 /1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-6900-99 ต่อ 1210 หรือ 1204

กฏ - ระเบียบ - กฎหมาย เกี่ยวกับหลักสูตร

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 คัดจาก http://www.science.cmu.ac.th/qa_update/item2/sce2725.html - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ(ต่อ)
แนวทางและวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
งานวิจัยเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คัดจาก ทบวงมหาวิทยาลัย
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย

ระเบียบและข้อบังคับสถาบัน <.PDF>

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2548 เป็นต้นไป
การขอรับบริการต่างๆ จากสถาบัน
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโครงการการจัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ.2540
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยโครงการการจัดการศึกษาภาคสมทบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540
ประกาศสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2540
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาพ.ศ. 2544
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2531
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2531
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาในวิทยาลัยครู พ.ศ. 2522
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2539


39 /1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900