จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 

 

 

 

สาย

คณะ

จำนวน

File .PDF

ค.บ.

ศึกษาศาสตร์

321

ดูรายชื่อกดที่นี่

วท.บ.

เกษตรและชีวภาพ

58

ดูรายชื่อกดที่นี่

วท.บ.

วิทยาศาสตร์

724

ดูรายชื่อกดที่นี่

ศศ.บ.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

916

ดูรายชื่อกดที่นี่

ศศ.บ.

วิทยาการจัดการ

582

ดูรายชื่อกดที่นี่

บธ.บ.

วิทยาการจัดการ

1,644

ดูรายชื่อกดที่นี่

รวม ระดับปริญญาตรี

4,245

 

ค.ม.

บัณฑิตวิทยาลัย

127

ดูรายชื่อกดที่นี่

ศศ.ม.

บัณฑิตวิทยาลัย

34

ดูรายชื่อกดที่นี่

บธ.ม.

บัณฑิตวิทยาลัย

47

ดูรายชื่อกดที่นี่

รป.ม.

บัณฑิตวิทยาลัย

29

ดูรายชื่อกดที่นี่

รวม ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

237

 

รวมทั้งหมด

4,482

 

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของบัณฑิตตามความเหมาะสม โปรดมาดูลำดับที่ในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่อีกครั้ง**

                                                                                                                            

                                                                                                                       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 25 มกราคม 2553

 

ให้บัณฑิต  download  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ  แล้วนำกลับมาส่งใน

วันซ้อมย่อย  ที่  6  กุมภาพันธ์  2553     กลุ่มที่ซ้อม  คลิกdownload