ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือต่าง ๆ

 

 

*    คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (.pdf)

ดาวน์โหลด

*    คำร้องขอตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (. doc)

ดาวน์โหลด

*    ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (.pdf)

ดาวน์โหลด

*    ใบคำร้องขอ transcript (.pdf)

ดาวน์โหลด

*    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ดาวน์โหลด

*    Adobe Acrobat

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ / ขอเรียนเกินหน่วยกิต

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนในกลุ่มที่เต็ม

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มขอสอนชดเชย (.pdf)

ดาวน์โหลด

*   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้สอน.( pdf)

ดาวน์โหลด

*   ใบเปิดวิชา (.pdf)

ดาวน์โหลด

*    คู่มือ " การส่งเกรดแบบออนไลน์ "    สำหรับอาจารย์  (.pdf)

ดาวน์โหลด