รายชื่อ นักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมู่เรียน วท.บ.481(4)/5 วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่รหัสประจำตัวชื่อ-นามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานะหมายเหตุ
1
4811500955 นาย คเชนทร์ ใจยงค์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
2
4811500961 นาย เจษฎา นิลโคตร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
3
4811500974 นาย ณัฐพงษ์ ไทรงาม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
4
4811500995 นาย ธัญพงศ์ แก้วชูเสน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
5
4811501013 นาย นพดล ดีวัน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
6
4811501039 นาย นัทธี หายทุกข์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
7
4811501042 นาย นิติภูมิ พุฒซ้อน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
8
4811501054 นาย บำรุง เรืองเสนา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
9
4811501066 นาย บุญพบ คุ้มผล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
10
4811501078 นาย รณัฐพล พัชรนิธิกิตติ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
11
4811501081 นาย ปิยะพงศ์ ทองเงิน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
12
4811501103 นาย พัฒน์ภูมิ เชิดชูศิลป์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
13
4811501116 นาย พิทยา พัฒน์ทอง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
14
4811501129 นาย พีรพัฒน์ นาหัวนิล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
15
4811501152 นาย วันชัย ฉัตรทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
16
4811501165 นาย สรัญญู เยาวรักษ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
17
4811501178 นาย สุกฤษฎิ์ แสงกระจ่าง
n/a
ลาออก
____________________
18
4811501195 นาย อนุชา เชื้อจิ๋ว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
19
4811501205 นาย อนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ
n/a
ย้ายสภาพ
____________________
20
4811501219 นาย อาบิดีน แว
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
21
4811513001 นาย กรวิทย์ สุขสมานพันธ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
22
4811513002 นาย กฤษฎา โพธิ์ลอย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
23
4811513003 นาย กิตติ จิตปรีดา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
24
4811513004 นาย กิตติรัตน์ น่าดู
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
25
4811513007 นาย ฉัตรปกรณ์ นิทัศน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
26
4811513008 นาย เฉลิมเกียรติ นุตจรัส
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
27
4811513009 นาย ชัยรัตน์ บุญเจริญ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
28
4811513010 นาย ฐาปนะ วงษ์จันทร์ดี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
29
4811513011 นาย ณัฐพล สุจริตจันทร์
n/a
ลาออก
____________________
30
4811513012 นาย ณัฐวุฒิ พูลเกษ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
31
4811513015 นาย ธนกร ชื่นตา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
32
4811513016 นาย ธฤต วัชรเสนีย์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
33
4811513018 นาย ธีรเดช ชูมณี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
34
4811513019 นาย ธีรภัทร์ ศรีอินทร์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
35
4811513020 นาย ธีระพงษ์ ทองใส
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
36
4811513022 นาย เสฏฐวุฒิ สีใสไพร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
37
4811513024 นาย นิยม คำฝ่อย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
38
4811513025 นาย บุญชัย คงมา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
39
4811513026 นาย ปฐมพงศ์ สุภาพ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
40
4811513027 นาย ประวิทย์ เจริญภักดีชุมพล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
41
4811513028 นาย ปัญจะ ศรีกุตเรือ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
42
4811513029 นาย พงศ์เทพ ทองสุกดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
43
4811513031 นาย พลกฤต วงศ์รัมยพงษ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
44
4811513032 นาย พลเทพ ภูมิรัตน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
45
4811513034 นาย พิธาน ศรีรัตน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
46
4811513035 นาย เพชราวุธ ละเอียดอ่อน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
47
4811513038 นาย ภาณุเทพ มุลเมฆ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
48
4811513040 นาย ยศธร เหลืองบุตนาค
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
49
4811513041 นาย ยุทธชัย เพ็ชรศรีอุดม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
50
4811513042 นาย ฤกษ์ชัย เอี่ยมจรูญ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
51
4811513043 นาย ฤทธิ์ษณะ บุญทิวาพร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
52
4811513044 นาย วงศกร ชานาม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
53
4811513046 นาย วันสงกรานต์ ไพเราะ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
54
4811513047 นาย วุฒิชัย วัฒนสุข
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
55
4811513048 นาย สมเกียรติ ดีพยุง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
56
4811513051 นาย สันติ นิจสุขะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
57
4811513052 นาย สิชล ชลสินธุ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
58
4811513054 นาย สุทธิรักษ์ สงกา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
59
4811513055 นาย สุทธิศักดิ์ ศิลปศาสตร์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
60
4811513056 นาย สุนันท์ จันทะวงศ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
61
4811513058 นาย สุรัฐชัย ประทุมรัตน์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
62
4811513062 นาย อัครพล กรอบบาง
n/a
ลาออก
____________________
63
4811513064 นาย อาทร สุนทรพจน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
64
4811513065 นาย เอกรัฐ แก้วสามดวง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
65
4811513066 นาย โอภาส ภู่ประภาดิลก
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
66
4811513088 นาย กนกเกียรติ หริรักษ์หรรษา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
67
4811513089 นาย กฤษณะ สมุห์แจ้ง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
68
4811513091 นาย กุลบุตร ตันตระกูล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
69
4811513092 นาย เกรียงไกร ไชยคีนี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
70
4811513093 นาย จตุรงค์ บุรินทร์กุล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
71
4811513094 นาย จักรกฤษ วานิช
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
72
4811513096 นาย จาตุรนต์ จันทวิเศษ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
73
4811513097 นาย จิรพงษ์ ลัคนารจิต
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
74
4811513101 นาย ฉัตรชัย ทองเจริญ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
75
4811513103 นาย เฉลิมพงษ์ ทองประดับ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
76
4811513104 นาย เฉลิมพร หาญชนะชัย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
77
4811513105 นาย ชโลทร อักษรคง
n/a
ลาออก
____________________
78
4811513106 นาย ชาญศึก เจริญยิ่ง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
79
4811513107 นาย ฐานันดร ขุนเทือง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
80
4811513109 นาย ณัฐพงษ์ ทรัพย์ไพบูลย์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
81
4811513110 นาย ณัฐพงษ์ เวคินเกริกไกรวิล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
82
4811513111 นาย ณัฐพล แก่นเสน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
83
4811513113 นาย ณัฐวุฒิ พันธุมงคล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
84
4811513115 นาย ณัฐวุติ จำปาทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
85
4811513116 นาย ต่อลาภ อ่วมศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
86
4811513117 นาย ถนัดกิจ ปิยวรรณนุกุล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
87
4811513119 นาย ทศพร ปัญญานวกิจ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
88
4811513121 นาย ธนพัฒน์ จงเทพ
n/a
ลาออก
____________________
89
4811513123 นาย ธนารักณ์ บุญธรรม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
90
4811513125 นาย ธเรศ รัตนมณี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
91
4811513128 นาย นพรัตน์ จิตตะยโศธร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
92
4811513129 นาย นรินทร์ชัย อ่อนช้อยสกุล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
93
4811513130 นาย นฤพล วันโสม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
94
4811513133 นาย บุรินทร์ กิติสังขธนิต
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
95
4811513136 นาย ปรัชญา ลาแพงดี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
96
4811513138 นาย ปวร เกสรทอง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
97
4811513140 นาย ปวีร์ รุจิราวรรณ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
98
4811513144 นาย พรสถิตย์ มั่นศรี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
99
4811513146 นาย พีรพัฒน์ ตอเงิน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
100
4811513147 นาย พีรวิชญ์ แก้วเมือง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
101
4811513149 นาย ไพสิฐ มุทิตาภรณ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
102
4811513151 นาย ภาคภูมิ ศิริวานิชกุล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
103
4811513154 นาย ภูวนัย ถนอมวงษ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
104
4811513155 นาย มนตรี หอมสิน
n/a
ลาออก
____________________
105
4811513156 นาย ยุทธกานต์ เกชประสิทธิ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
106
4811513157 นาย ยุทธวัฒน์ ธรรมเกษร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
107
4811513160 นาย ราชพงษ์ กาญจนวิจิตร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
108
4811513161 นาย รุ่งเรือง ปัญญาแก้ว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
109
4811513163 นาย วรรณพงษ์ ระงับภัย
n/a
ลาออก
____________________
110
4811513165 นาย วสันต์ นิ่มเรือง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
111
4811513166 นาย วัชรชาติ ตุงคะบูรณะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
112
4811513168 นาย วิชชุกร รัตอาภา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
113
4811513172 นาย วิตรกฤษ วานิช  
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
114
4811513173 นาย วีรวัฒน์ กำจัดภัย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
115
4811513174 นาย วีรวัฒน์ เกรงรัศมี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
116
4811513175 นาย วีรวัฒน์ สุวรรณน้อย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
117
4811513178 นาย ศรัญญู สถาพรพานิช
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
118
4811513179 นาย ศิลาวุฒิ สร้อยทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
119
4811513182 นาย พุฒิพงศ์ อาจโนนเปลือย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
120
4811513183 นาย สักรินทร์ ตั้งอั้น
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
121
4811513184 นาย สาธิต ประสิทธิสา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
122
4811513186 นาย สิริพัฒน์ รัตนมุณี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
123
4811513187 นาย เสกสรร พระแก้ว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
124
4811513188 นาย โสภัณฐ นพมิตร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
125
4811513189 นาย อโณทัย อารีราษฎร์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
126
4811513190 นาย กวีวัธน์ พชระธนเสฏฐ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
127
4811513191 นาย อนิรุทธิ์ กลั่นปาน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
128
4811513197 นาย อรรถพล เจริญวัฒนะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
129
4811513199 นาย อานนท์ พรมลา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
130
4811513200 นาย อานุสรณ์ สารผล
n/a
ลาออก
____________________
131
4811513201 นาย อุดมชัย ลิมปภัทรากุล
n/a
ลาออก
____________________
132
4811513266 นาย เอกนรินทร์ ลัคนาชาติพันธ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
133
4811513268 นาย กมลชนก อินทมาน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
134
4811513269 นาย กรวิทย์ ภักดีงาม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
135
4811513271 นาย กฤษนันท์ พันธ์ทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
136
4811513272 นาย กษม มีชัย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
137
4811513273 นาย กอวี บินสลาม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
138
4811513274 นาย กิจ มาลัย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
139
4811513275 นาย กิตติคุณ แตงอ่อน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
140
4811513276 นาย กิตติพล เศรษฐศาสตรากร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
141
4811513278 นาย ขจรยศ มณีงาม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
142
4811513279 นาย เขฏฐา พีระสัวสดิ์
n/a
ลาออก
____________________
143
4811513281 นาย คุณนิธิ แซ่ลิ่ม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
144
4811513283 นาย จักวาล โกพลรัตน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
145
4811513284 นาย จิตรพร พลคชา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
146
4811513285 นาย จินดาวัฒน์ อยู่สุขอาบ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
147
4811513286 นาย จิรากร เฉลิมดิษฐ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
148
4811513287 นาย จิรายุทธ บุตรในสวน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
149
4811513288 นาย จิรายุทธ หุยประเสริฐ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
150
4811513289 นาย จีรวัฒน์ พัดนวล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
151
4811513290 นาย เจนณรงค์ ธนสารสุรพงศ์
n/a
ลาออก
____________________
152
4811513291 นาย เจนวิทย์ แก้วเขียว
n/a
ลาออก
____________________
153
4811513292 นาย ฉัตรนรินทร์ ยอดขาว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
154
4811513293 นาย ฉัตรวุฒิ กมลเลิศ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
155
4811513294 นาย ชนัฐ กัญญาราชย์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
156
4811513295 นาย ชวนันท์ ทันนา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
157
4811513298 นาย ชาครีย์ ดีนิยม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
158
4811513300 นาย ชิตชัย อาจรักษา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
159
4811513301 นาย โชคชัย เตชะรุ่งโรจน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
160
4811513303 นาย ณรงค์ชัย คงทน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
161
4811513304 นาย ณรงค์ศักดิ์ นามโบราณ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
162
4811513306 นาย ณัฐพงษ์ บัวลอย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
163
4811513307 นาย ณัฐพงษ์ พงษ์จุ้ย
n/a
ลาออก
____________________
164
4811513308 นาย ณัฐวุฒิ เหล็กกนก
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
165
4811513309 นาย ทวีพร ระรื่นรมย์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
166
4811513310 นาย ทวีศักดิ์ อินฤดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
167
4811513311 นาย ทศพล อุ่นคำ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
168
4811513312 นาย ธงชัย มีดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
169
4811513314 นาย ธนบดี พูลเจริญ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
170
4811513315 นาย ธนพล ทองสุข
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
171
4811513316 นาย ธนากร หินอ่อน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
172
4811513317 นาย ธันวา วิเชียรทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
173
4811513318 นาย ธีรยุทธ มาขุนทด
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
174
4811513320 นาย ธีระวัฒน์ ช่วยบุญ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
175
4811513321 นาย ธีระวัฒน์ อัครวัฒนวิทยา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
176
4811513322 นาย นที ธนรัตนโสภณ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
177
4811513324 นาย นพดล โพธิ์กัน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
178
4811513325 นาย นพปฏล ชมเดช
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
179
4811513326 นาย นพพล ช่างเหล็ก
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
180
4811513327 นาย นพรัตน์ จางวางกร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
181
4811513328 นาย นเรศ ตันรัตนสกุล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
182
4811513330 นาย นัฐพล ไขขุนทด
n/a
ลาออก
____________________
183
4811513331 นาย นัฐวุฒิ เมฆนิติ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
184
4811513332 นาย นัฐวุฒิ สาธุการ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
185
4811513334 นาย บัณฑิต จันดาชาติ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
186
4811513335 นาย บัสรอน ยูโซ๊ะ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
187
4811513336 นาย ประจักษ์ เยี่ยงกุล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
188
4811513337 นาย ปรีชา เจริญผล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
189
4811513338 นาย ปรุง กลับทับลัง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
190
4811513339 นาย ปิยะณัฐ ทองแสน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
191
4811513340 นาย ปิยะวัฒน์ ทิพวัฒน์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
192
4811513341 นาย พงศกร เกสรทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
193
4811513342 นาย พงษ์ศักดิ์ ฤทธิ์เดช
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
194
4811513343 นาย พจนันต์ ธารีรัชต์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
195
4811513344 นาย พิพัฒน์ นัสดา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
196
4811513345 นาย พีระพล กระจ่าง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
197
4811513346 นาย พีระพล นนทสิงห์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
198
4811513347 นาย พีระศักดิ์ พวงเกษ
n/a
ลาออก
____________________
199
4811513348 นาย ไพธพนธ์ เชื้อทองฮัว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
200
4811513349 นาย ไพบูลย์ เพชรนวลน้อย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
201
4811513350 นาย ภราดร เทพวันดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
202
4811513351 นาย ภราดร อุเทศ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
203
4811513352 นาย นารถพงษ์ สาระชัย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
204
4811513353 นาย ภัทรวิทย์ เพชรล่อเหลียน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
205
4811513354 นาย ภัทรภณ ไชยวรรณ์  
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
206
4811513355 นาย ภาคภูมิ ไพศาลขจี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
207
4811513356 นาย ภาณุพันธ์ จึงรักษา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
208
4811513357 นาย ภานุพงศ์ รุ่งลอย
n/a
ลาออก
____________________
209
4811513358 นาย ภูวดล แสงสีสันติกุล
n/a
ลาออก
____________________
210
4811513360 นาย มานะ ด่านพิทักษ์กุล
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
211
4811513361 นาย มานิต ขุนด้วง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
212
4811513362 นาย เมฆ จำปีเรือง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
213
4811513364 นาย รังสรรค์ พัดเย็น
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
214
4811513366 นาย รัตน์ศักดิ์ดา นวลจันทร์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
215
4811513368 นาย ลาตีฟ ตำราเรียง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
216
4811513369 นาย วรานนท์ คำวงศ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
217
4811513370 นาย วศิวะ อุทรักษ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
218
4811513371 นาย วสันต์ มะโนชีพ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
219
4811513372 นาย วสันต์ วังราช
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
220
4811513373 นาย วัรวัฒน์ พระวิเศษ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
221
4811513374 นาย วิรวัฒน์ แป้นประสิทธิ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
222
4811513378 นาย ศุภกิจ ขุนพินิจ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
223
4811513379 นาย ศุภวุฒิ ใหญ่สาร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
224
4811513380 นาย เศรษฐวัฒน์ นาคทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
225
4811513381 นาย สกานท์ เพชรเรืองดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
226
4811513382 นาย สมบัติ บัวสำรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
227
4811513383 นาย สราวุธ ดำริห์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
228
4811513389 นาย สุเมธ ยิ้มฉาย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
229
4811513391 นาย สุรชัย หนูนุ่ม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
230
4811513393 นาย สุวิจักขณ์ วรินทรเวช
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
231
4811513394 นาย องครักษ์ คานุรักษ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
232
4811513395 นาย องอาจ ทรัพย์มาก
n/a
ลาออก
____________________
233
4811513396 นาย อณุษิตย์ กำภู ณ อยุธยา
n/a
ลาออก
____________________
234
4811513397 นาย อดิศร คงแก้ว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
235
4811513398 นาย อธิราช วัตตธรรม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
236
4811513399 นาย อนันทพล สุสุตเลิศปัญญา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
237
4811513400 นาย อนุสรร์ วรารัตนพงศ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
238
4811513401 นาย อภิชาติ ทองถนอม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
239
4811513402 นาย อภิชาติ บำรุงตน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
240
4811513403 นาย อภิสิทธิ์ ทาราทิพย์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
241
4811513404 นาย อรรค นวลศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
242
4811513406 นาย อรรถพล ชุมแวงวาปี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
243
4811513408 นาย อัฐวุฒิ โกมลทัต
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
244
4811513409 นาย อับดุลลา ซิ ซารีแปเร๊าะ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
245
4811513410 นาย อัมรินทร์ แก้วจินดา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
246
4811513411 นาย อาทร แดงโกเมน
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
247
4811513412 นาย อาทิตย์ สีลากิจ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
248
4811513414 นาย อิชยา เอกสมัย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
249
4811513415 นาย เอกพล บุญประเสริฐ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
250
4811513416 นาย เอกพล สุริยะรัตนพรหม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
251
4811513417 นาย เอกพล โปรยสุรินทร์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
252
4811513418 นาย เอกพันธ์ เกตุศรีเนียม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
253
4811513419 นาย โอฬาร จันทร์เกษม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
254
4811513420 นาย ฮัมดูน หะซาเล็ม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
255
4811513495 นาย ชวลิต ตรีบุพชาติสกุล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
256
4811513496 นาย ทัตพิชา แย้มชื่น
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
257
4811513498 นาย สุทธิรักษ์ ไฮนอก
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
258
4811513501 นาย อภิเษก แสงเดชะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
259
4811501238 นางสาว เณริศา แจ่มฟ้า
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
260
4811501243 นางสาว พัณวดี มิลินทานุช
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
261
4811501257 นางสาว วิชชุดา ปูขาว
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
262
4811501276 นางสาว สุดารัตน์ กิ้มซ้าย
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
263
4811501281 นางสาว สุนารี ธานีรัตน์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
264
4811501295 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูเหมือน
n/a
ลาออก
____________________
265
4811513068 นางสาว จันทร์สร พลอยขุนทด
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
266
4811513069 นางสาว จารุวรรณ ลิ่มศิลา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
267
4811513073 นางสาว นุจเรศ แก่นจันทร์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
268
4811513074 นางสาว บุศรา เบญจศรีสุวรรณ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
269
4811513075 นางสาว พรศิริ ตั้งมโนธรรม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
270
4811513076 นางสาว แพรวนภา ไฝเครือ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
271
4811513077 นางสาว ภัทริน พรทรานนท์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
272
4811513078 นางสาว มยุรี ภิญโยยง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
273
4811513080 นางสาว วรารัตน์ อันสนธิ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
274
4811513082 นางสาว ศิรินทิพย์ สัมมาประสิทธิ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
275
4811513083 นางสาว ศิริยา เพ็งบุญโสม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
276
4811513086 นางสาว อัญชลี จันทร์ศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
277
4811513087 นางสาว อัญชลี ศิริรัตน์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
278
4811513206 นางสาว ปริษา ชุติภัทรวรากร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
279
4811513207 นางสาว กนกพรรณ ดวงสุวรรณ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบการเงิน
____________________
280
4811513209 นางสาว กรรณิกา โกสุม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
281
4811513210 นางสาว กฤษณี ใต้ตรงเขียน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
282
4811513213 นางสาว กุลธิดา พานสุวรรณ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
283
4811513214 นางสาว ขนิษฐา คูหาวัลย์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
284
4811513215 นางสาว ขนิษฐา อาจศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
285
4811513217 นางสาว แขไข พูนทองคำ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
286
4811513218 นางสาว จิราพร จันหยู
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
287
4811513220 นางสาว ณัฎฐนิชชา วงศ์กาฬสินธุ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
288
4811513221 นางสาว ณัฏยา สุขสวัสดิ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
289
4811513222 นางสาว ดารณี ดิเรกศิลป์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
290
4811513223 นางสาว ทัศน์วรรณ จันทร์กระจ่าง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
291
4811513227 นางสาว นพมาศ โกละกะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
292
4811513228 นางสาว นันทพร โคตะนารถ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
293
4811513230 นางสาว นิตยา ประสานศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
294
4811513232 นางสาว ปุณยนุช อริยธนชัย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
295
4811513233 นางสาว พฤกษา บุนนาค
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
296
4811513236 นางสาว รัชนี มณีโชติ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
297
4811513239 นางสาว วัชราภรณ์ คำศิริ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
298
4811513240 นางสาว วันนิสา สว่างวัฒนะ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
299
4811513244 นางสาว สมหญิง โถสิลจรัตน์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
300
4811513245 นางสาว สาวิตรี นาคเจริญ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
301
4811513246 นางสาว สุกัญญา อินถา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
302
4811513248 นางสาว สุดารัตน์ จงดี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
303
4811513249 นางสาว สุทธิรัตน์ กองแก้ว
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
304
4811513251 นางสาว แสงเดือน ชารัตน์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
305
4811513252 นางสาว อัญญดา แหวนวงษ์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
306
4811513255 นางสาว อนุสรา วิชา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
307
4811513257 นางสาว อมรรัตน์ พร้อมเลิศ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
308
4811513259 นางสาว อริสา พานคำ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
309
4811513261 นางสาว อารียา กล่ำมาศ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
310
4811513262 นางสาว อุไรวรรณ ทองใส
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
311
4811513422 นางสาว กรรณวิการ์ บริบูรณ์
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
312
4811513423 นางสาว กรรณิกา พรกลาง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
313
4811513424 นางสาว กัญญาชญา ใจเขียนดี
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
314
4811513425 นางสาว กัญญ์วรา ทองหนูเอียด
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
315
4811513426 นางสาว กัลนิกา ศรีคุ้ม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
316
4811513427 นางสาว กิตติยา สังข์กฤษ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
317
4811513428 นางสาว กิตติยา แก้วเกิด
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
318
4811513429 นางสาว กุลธิดา ปัญญาเลิศ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
319
4811513430 นางสาว จริญญา อุ่นแก้ว
n/a
ลาออก
____________________
320
4811513431 นางสาว จริยา จันพวง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
321
4811513432 นางสาว พรนัชชา เทพทอง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
322
4811513435 นางสาว จาริยา คงแสง
n/a
ย้ายสภาพ
____________________
323
4811513437 นางสาว จิรารัตน์ จันทร์สองดวง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
324
4811513438 นางสาว จีระนันท์ ชมนวน
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
325
4811513441 นางสาว ชมพู ศรีวิเศษ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
326
4811513444 นางสาว ณัฐธิราพร บุญมานาง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
327
4811513445 นางสาว ณัฐิยา บุญหนา
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
328
4811513446 นางสาว ดวงมณี ช่างศรี
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
329
4811513448 นางสาว ทิพวรรณ อุทัย
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
330
4811513449 นางสาว นนตรา นกงาม
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
331
4811513450 นางสาว นรินทิพย์ เรืองกระโทก
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
332
4811513453 นางสาว นันทน์ธนา หนูเล็ก
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
333
4811513454 นางสาว นันทะกานต์ สุขากาศ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
334
4811513455 นางสาว นันทะพร สุขากาศ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
335
4811513456 นางสาว นาถกนก สุขเกษม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
336
4811513460 นางสาว ชนัญชิดา เต็มสิริมงคล
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
337
4811513461 นางสาว ปวีณา จูดิษฐ์ประเสริฐ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
338
4811513464 นางสาว ปิยะรัตน์ จำเนียร
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
339
4811513468 นางสาว มนัสนันท์ โถวรุ่งเรือง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
340
4811513469 นางสาว ยุพิน โขงอ้อม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
341
4811513471 นางสาว รำไพ ทะเรรัมย์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
342
4811513472 นางสาว รุ่งตะวัน วอแพง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
343
4811513474 นางสาว วัชราภรณ์ มุยคำ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
344
4811513477 นางสาว สร้อยหทัย สระบัวทอง
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
345
4811513478 นางสาว สายสมร แสนสมบัติ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
346
4811513479 นางสาว สาวิตรี กุลสุวรรณ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
347
4811513481 นางสาว สิริพร ซ้อนบุญ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
348
4811513483 นางสาว สุพาณี เจ็ดกฤษ
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
349
4811513484 นางสาว สุภัตรา นิมมิตตานนท์
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
350
4811513487 นางสาว สุมาลินี พานโคตร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
351
4811513489 นางสาว อมรพรรณ แก่นศรียา
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
352
4811513490 นางสาว อรธีรา ธรรมสะเร
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
353
4811513491 นางสาว อรวรรณ รสหอม
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
354
4811513493 นางสาว สุธิชา วังทอง
n/a
พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล
____________________
355
4811513503 นางสาว จันทิมา ไทยพาท  
ลาออก
____________________
356
4811513505 นางสาว หนึ่งหทัย กาญจนะ
n/a
สำเร็จการศึกษา
____________________
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ตรงโปรดติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
โดย registrar E-mail : registrar@chandra.ac.th