ปรัชญา

"ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ"

วิสัยทัศน์

"นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ"

พันธกิจ
เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนกระบวนการ การผลิตบัณฑิตพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป
เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการบริหารงานวิชาการและงานทะเบียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณชน
ดำเนินงานด้านทะเบียนประวัติและประมวลผลการศึกษาและออกเอกสารทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งส่งเสริม ให้มีจิตสำนึกด้านการบริการที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการบริหารจัดการในการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ(Best Quality)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Best Quality)
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ(Best Quality)
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูง(Fast Delivery,Best Quality