สาขาวิชาที่เปิดสอน ภาคสมทบรุ่น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ที่ตั้ง 39 /1 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-6900-99 ต่อ1201-1205 (สำนักส่งเสริมวิชาการ),1110 - 1113 (ประชาสัมพันธ์)
วันและเวลาเรียน
. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.30 - 20.50 น.
. วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.50 น.

รหัส

โปรแกรมวิชา

จำนวนหมู่เรียน

จำนวนรับ

วิทยาศาสตร์อนุปริญญา

3201

ก่อสร้าง

2

100

3202

อิเล็กทรอนิกส์

1

40

ศิลปศาสตร์อนุปริญญา

3301

บรรณารักษศาสตร์

1

40

3302

นาฎศิลป์และการละคร

1

50

3303

ดนตรี(สากล)

1

40

3304

ดนตรี(ไทย)

1

40

การบริหารธุรกิจอนุปริญญา

3401

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

1

40

วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี 4 ปี

1201

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

70

1202

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

1

50

1203

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

40

1204

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

40

1205

เกษตรศาสตร์

1

40

ศิลปศาสตร์ปริญญาตรี 4 ปี

1301

ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

1

40

1302

ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)

1

40

1303

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

1

40

1304

รัฐประศาสนศาสตร์

2

100

1305

การพัฒนาชุมชน

1

40

1306

ภาษาไทย

1

40

1307

นาฎศิลป์และการละคร

1

40

1308

วัฒนธรรมศึกษา

1

50

1309

ภาษาอังกฤษ

1

40

1310

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

80

1311

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

2

50

1312

ดนตรี(ไทย)

1

40

1313

ดนตรี(สากล)

1

40

1314

นิเทศศาสตร์ ( วารสารศาสตร์ )

1

40

1315

นิเทศศาสตร์ ( การประชาสัมพันธ์ )

1

40

1316

นิเทศศาสตร์ ( วิทยุและโทรทัศน์ )

1

40

1317

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2

80

การบริหารธุรกิจปริญญาตรี 4 ปี

1401

การบริหารธุรกิจ ( การบัญชี )

1

40

1402

การบริหารธุรกิจ ( การเงินการธนาคาร)

1

40

1403

การบริหารธุรกิจ ( การตลาด )

2

80

1404

การบริหารธุรกิจ ( บริหารทรัพยากรมนุษย์ )

2

80

1405

การบริหารธุรกิจ ( ธุรกิจระหว่างประเทศ )

1

40

1406

การจัดการทั่วไป

2

80

1407

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1

40

การศึกษาปริญญาตรี 2 ปี หลัง

2101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2

70

2102

จิตวิทยาและการแนะแนว

2

70

วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา

2201

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

3

150

2202

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)

2

100

2203

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)

4

200

2204

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

2

100

2205

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

1

40

2206

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

1

40

ศิลปศาสตร์ปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา

2301

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

1

30

บริหารธุรกิจปริญญาตรี 2 ปี หลัง

2401

การบริหารธุรกิจ ( การบัญชี )

2

80

2402

การบริหารธุรกิจ ( การเงินการธนาคาร)

1

40

2403

การบริหารธุรกิจ ( การตลาด )

2

80

2404

การบริหารธุรกิจ ( การบริหารทรัพยากรมนุษย์ )

2

80

2405

การบริหารธุรกิจ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )

2

80

2406

การบริหารธุรกิจ ( ธุรกิจระหว่างประเทศ )

2

80

2407

การจัดการทั่วไป

3

120

2408

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

1

40