การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

สาระด้านการพัฒนาองค์กร

 

swot_img.gif

BCS2.gif

KPIsMap.gif

การวิเคราะห์ SWOT

Balance Scorecards

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

(Individual Scorecard)

 

km.jpg

change2.png

ความเสี่ยง.jpg

การจัดการความรู้(ก.พ.ร.)

Knowledge Management

การบริหารความเปลี่ยนแปลง(ก.พ.ร.) Changes Management

การบริหารความเสี่ยง(ก.พ.ร.)

RISK Management

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน
Work Manual

Stg_map.jpg

Ideas r Free.jpg

คู่มือการปฏิบัติงาน(ก.พ.ร.)

Work Manual

แผนที่ยุทธศาสตร์(ก.พ.ร.)

Strategy Map

ความคิดไร้ขีดจำกัด(ก.พ.ร.)

Ideas are Free

 

สาระทั่วไป

         

เรื่อง

หน้า

คลิกที่นี่

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

1

สาระน่ารู้

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ

6

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบ

12

ระเบียบการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน

13

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

17

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์

23

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม

 

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม

 

 

 

หมายเหตุ

                   เอกสารต่างๆ เป็นการสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในองค์กรเท่านั้น

                   มิได้ใช้ในเชิงธุรกิจ

 

(Last update : 24/08/2010)